AKTUALNOŚCI

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
 

Uczeń ma prawo do:

 • przekazywania przez nauczycieli wiedzy i nauki umiejętności na lekcjach i innych zajęciach pozalekcyjnych w szkole w sposób zrozumiały, wyczerpujący i komunikatywny;
 • przestrzegania praw ucznia z dysleksją;
 • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
 • swobody wyrażania myśli, poglądów, sumienia i wyznania;
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
 • sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, przerw świątecznych, ferii.

 

Uczeń ma obowiązek:

 • przestrzegania prawa szkolnego;
 • chronienia życia i zdrowia własnego i innych;
 • stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób;
 • dbania o lad i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;

 

Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia w zależności od dziedziny życia szkolnego:

1.Samorząd Uczniowski:
 

Uczeń ma prawo do:

 • demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu;
 • odwoływania władz SU jeśli nie spełniają swoich funkcji,
 • pomocy od wychowawcy i opiekuna SU w nauce reguł demokracji;
 • pomocy od wychowawcy, opiekuna SU i pedagoga szkolnego jako rzeczników jego praw.
 

Uczeń ma obowiązek:

 • traktowania wyborów do władz SU z powagą, aby funkcje w nich objęły osoby odpowiedzialne i godne zaufania;
 • respektowania decyzji władz SU.

 

2. Lekcje:

 

Uczeń ma prawo do:

 • jasnego i zrozumialego przekazu treści lekcji;
 • pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności lub uzupełnienia braków po usprawiedliwionej nieobecności na lekcji;
 • uwzględniania przez nauczyciela jego indywidualnych możliwości przy zadawaniu zadania domowego;
 • ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe;
 •  znajomości Wewnętrznego Systemu Oceniania oraz kryteriów i wymagań z każdego przedmiotu;
 • informacji o klasówce (z zakresem materiału, który obejmie) na tydzień przed jej terminem – w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną klasówkę, w ciagu tygodnia nie może być ich więcej niż dwie;
 • uczniowie klasy czwartej mają prawo do tzw. „okresu ochronnego” – we wrześniu nauczyciele nie stawiają im ocen niedostatecznych.

 

Uczeń ma obowiązek:

 • Punktualnego i systematycznego przychodzenia na lekcje;
 •  Aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych;
 • Pozostawienia sali lekcyjnej w porządku;
 • Dbania o sprzęt i pomoce naukowe oraz niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi ich uszkodzeń:
 • Starannego i sumiennego odrabiania zadań domowych;
 • Starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli;
 • Uzupełnić braki wynikające z nieobecności.

 

3.         Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień:
 

Uczeń ma prawo do:

 • Uczestniczenia w kołach zainteresowań i innych formach zajęć pozalekcyjnych;
 • Korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej, obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń i sprzętu szkoły w czasie wolnym od zajęć pod opieką nauczyciela lub innej osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły.
 

Uczeń ma obowiązek:

 • Systematycznego uczestniczenia w zajęciach, do których zapisał się;
 • Poszanowania mienia szkoły, z którego korzysta w czasie zajęć pozalekcyjnych i natychmiastowego zgłaszania opiekunowi wszelkich uszkodzeń.

 

4.         Odpoczynek i rozrywka:

 

Uczeń ma prawo do:

 • Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych;
 • Odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii;
 • Udziału w dyskotekach szkolnych organizowanych co najmniej 3 razy w roku – „Na dobry początek”, na „Andrzejki”, bal noworoczny;
 • Udziału w wycieczkach i rajdach organizowanych przez nauczycieli.

 

Uczeń ma obowiązek:

 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie przerw (a w szczególności nie wolno biegać i hałasować), w czasie wycieczek, rajdów i innych imprez organizowanych przez szkołę;
 • Dbania o kulturę zachowania i kulturę języka.

 

 

5. Reguły współżycia w szkole:

 • Bezpośrednio po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą,
 • Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela;
 • Strój galowy(biała bluzka/koszula i granatowa spódnica/spodnie) obowiązuje wszystkich uczniów w dniach uroczystych apeli okolicznościowych, a w pozostałe dni uczniowie chodzą ubrani schludnie i estetycznie;
 • W okresie wyznaczonym przez dyrekcję szkoły obowiązuje wszystkich uczniów obuwie zastępcze;
 • Nieobecność w szkole może wynikać tylko z ważnego powodu – na najbliższą  godzinę wychowawczą uczeń przynosi usprawiedliwienie od lekarza lub rodziców;
 • Uczniowie nie uczęszczający na religię przebywają w czytelni lub świetlicy szkolnej;
 • W czasie lekcji na korytarzu szkolnym obowiązuje cisza!
 • W czasie zajęć lekcyjnych (o początku pierwszej do końca ostatniej lekcji) uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

Szkoły Podstawowej Nr 14

 im. Związków Zawodowych w Szczecinie


 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie