AKTUALNOŚCI

 
WPŁYW ZABURZEŃ MOWY NA NAUKĘ CZYTANIA I PISANIA
 
Mowa jest narzędziem porozumiewania się z innymi ludźmi, wypowiadania się i rozumienia tekstów słownych. Dzięki mowie przekazujemy sobie różne informacje, wyrażamy własne opinie, formułujemy i zadajemy pytania. W wieku szkolnym następuje przekazywanie dzieciom systematycznej wiedzy o języku, regułach gramatycznych, zasadach ortografii, interpunkcji. więcej...
 
 
SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA MOWY U DZIECI
 
Na całokształt rozwoju dziecka, kształtowania się jego osobowości, powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona sposobem porozumiewania się, umożliwia nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi. Dzięki niej zdobywamy potrzebne nam informacje, wyrażamy własne sądy, uczucia, upodobania. Prawidłowy rozwój mowy, to proces, który procentuje przez całe życie człowieka. Aby proces ten przebiegał bez zakłóceń, należy zapewnić dziecku dobre wzory do naśladowania i w odpowiedni sposób stymulować jego rozwój mowy. Podstawowym środowiskiem kształtowania myślenia i mowy dziecka jest rodzina. Kształtowanie rozwoju mowy powinno się odbywać od pierwszych dni życia dziecka. Bardzo ważne jest tutaj częste mówienie do dziecka, prostymi zdaniami, o wszystkim, co nas otacza, nazywanie wykonywanych czynności, przedmiotów. Należy tu pamiętać o poprawności własnej wypowiedzi. Istotne jest też prowadzenie rozmów z dziećmi, zachęcanie dzieci do wypowiadania się na określony temat, opowiadania swoich wrażeń. Podstawą mogą być tu czytanie książek z obrazkami, wspólne oglądanie ilustracji, nowe zabawki, spacery, wycieczki za miasto, oglądane filmy. Konieczne jest przy tym zapewnienie dziecku odpowiedniego słuchacza, odpowiadającego na pytania dziecka oraz reagującego na wypowiedzi dziecka w sposób wzmacniający. Mowę dziecka rozwiną rozmaite domowe gry i zabawy językowe (wyliczanki, proste zagadki, ćwiczenia mówienia szeptem, zabawa w tzw. ”głuchy telefon”, opowiadanie bajek, czytanie wierszyków np. z dużą ilością wyrazów dźwiękonaśladowczych, śpiewanie piosenek). W formie zabaw można ćwiczyć też narządy mowy (język, wargi, podniebienie), wykonywać ćwiczenia oddechowe (np. zabawa w miny, cmokanie, robienie baloników z buzi, dmuchanie na wiatraczek). Do mówienia skłaniają również dziecko kontakty werbalne z otoczeniem (rówieśnikami, nauczycielami). W przedszkolu, szkole stwarzane są zamierzone sytuacje do słuchania prawidłowej, bogatej mowy, do zadawania pytań, udzielania odpowiedzi, korygowania błędów. W toku nauki szkolnej uczeń poznaje reguły gramatyczne, zasady ortografii, interpunkcji. Wdraża się dzieci do korzystania ze słowników, encyklopedii, czy innych źródeł informacji, co ma duże znaczenie w rozwijaniu słownictwa. Każde dziecko rodzi się z predyspozycją do mówienia. Jeżeli będzie się w odpowiedni sposób kształtować tę mowę , zwiększać motywację dziecka do nauki mowy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozwój mowy rozwinie się prawidłowo. Dlatego ważne jest słuchanie i obserwacja mowy dziecka, ale także zapobieganie i korekcja zaburzeń mowy przy pomocy odpowiedniego specjalisty.
 
Anna Ślubowska
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie