AKTUALNOŚCI

 

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA
UCZNIÓW KLAS 1 - 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIASTO SZCZECIN
Nasza szkoła od marca 2012 do czerwca 2013 brała udział w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Cele Projektu to: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja Projektu przyczyniła się do realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymagał wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju, udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień jak najbliżej, w środowisku ich nauczania i wychowania. W ramach Projektu zorganizowano:
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, w których, w 2 grupach, uczestniczyło 10 uczniów klas 1-2-3.
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia matematyczno-przyrodnicze, w których uczestniczyło 10 uczniów z klas1- 2-3.
  • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, w tym dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, w której uczestniczyło 10 uczniów z klas 1-2-3.
Dzięki realizacji Projektu została doskonale wyposażona w pomoce dydaktyczne sala przeznaczona do realizacji tych zajęć.


 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie