AKTUALNOŚCI

 

 
IM WIĘCEJ WIEM TYM WIĘCEJ OSIĄGNĘ
W naszej szkole od 1 marca 2011 roku będzie realizowany w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych w zajęciach matematyczno-przyrodniczych, podniesienie poziomu wiedzy uczniów oraz podwyższenie średniej wojewódzkiej osiąganej z egzaminów zewnętrznych.

Uczniowie objęci wsparciem będą zdobywali i utrwalali wiedzę na zajęciach wyrównawczych z matematyki. Dodatkowo zostaną przeprowadzone zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, pozwalające pokonać uczniom ich słabości i problemy. Osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez eliminowanie niepowodzeń szkolnych uczniów, utrwalenie wiedzy z przedmiotów objętych projektem, podniesienie motywacji do podejmowania wysiłku w poszukiwaniach swoich mocnych stron, redukcję deficytów rozwojowych i zaburzeń zachowania, uczenie syntetyzowania i porządkowania poznanego materiału.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia oraz zajęcia psychologiczno – pedagogiczne.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas 4 i 5.

Podczas wyboru uczestników projektu brani pod uwagę będą:

  • uczniowie z niepowodzeniami szkolnymi z matematyki (ocena poniżej 3,0),
  • uczniowie, którzy wykazują trudności w przyswajaniu materiału z tego przedmiotu,
  • uczniowie posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  • uczniowie, którzy osiągnęli najniższy wynik ze sprawdzianów i testów,
  • uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (podopieczni MOPR).

Podczas wyboru uczestnika projektu musi zostać spełniony przynajmniej jeden z wymienionych powyżej kryteriów wyboru.

Projekt zakłada przeprowadzenie łącznie: 7808 godzin zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych oraz zajęć psychologiczno – pedagogicznych.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na wyposażenie ucznia w niezbędne materiały, doposażenie placówki realizującej w atrakcyjny sprzęt oraz zapewnienie uczestnikom Projektu posiłków.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone będą z wykorzystaniem sprzętu ICT, co pozwoli uatrakcyjnić, wzbogacić i podnieść poziom zajęć.


 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie