AKTUALNOŚCI
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) oraz Zarządzenia Nr 409/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 września 2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w  Szczecinieustala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.

2.  Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników stołówki szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.

3.  O rodzajach posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną decyduje dyrektor szkoły.

4.  Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w dni nauki szkolonej z wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy i przerw w zajęciach szkolnych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

5.  Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników stołówki, zgodnie z zasadami systemu HACCP.

6.  Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

7.  Niniejszy Regulamin określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez dzieci z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, uczniów i pracowników szkoły- z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie.

8.  Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób określony przez szkołę.

Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

§ 2

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnionymi są:

1.      Dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14  w Szczecinie,

2.      uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14  w Szczecinie wnoszący opłaty indywidualnie,

3.      uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14  w Szczecinie, których obiady refundowane są przez ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty,

4.      w ramach możliwości organizacyjnych szkoły oraz za zgodą dyrektora szkoły, pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej nr 14  w Szczecinie  wnoszący opłaty indywidualnie.

Wydawanie posiłków

§ 3

1.      Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.

2.      Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.

3.      Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki, w trakcie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi.

4.      Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników stołówki szkolnej z wyłączeniem ust 5.

5.      Ze względów bezpieczeństwa dzieci 3-4 letnie z oddziału przedszkolnego spożywają posiłki w swoich salach.

Odpłatność za obiady

§ 4

1.      Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne.

2.      Dzieci oraz uczniowie, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2  ponoszą odpłatność za korzystanie ze stołówki w wysokości równej kosztowi produktów zużytych do przygotowania posiłku, określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.      Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci oraz uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczonych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

4.      Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły i innej jednostki oświatowej , o których mowa w § 2 ust. 4 korzystający z posiłków w stołówce szkolnej ponoszą pełną odpłatność za posiłki.

5.     Do opłat ponoszonych przez pracowników pedagogicznych, o których mowa w § 2 ust. 4, na którą składa się koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku dolicza się koszty wytworzenia posiłków, w tym uwzględnia się wynagrodzenie pracowników i składki naliczone od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki.

6.      Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej dla pracowników niepedagogicznych kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku, uwzględniający również koszt wynagrodzeń pracowników stołówki i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszt utrzymania stołówki, a także podatek VAT w obowiązującej stawce.

7.      Jednostkową cenę posiłku dla osób wymienionych w § 2 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8.      Dyrektor szkoły określa szczegółowy tryb i terminy wnoszenia odpłatności za posiłki.

9.      Opłaty za korzystanie z posiłków są uaktualniane na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym.

Zwroty za obiady

§ 5

1.      Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.

2.      W przypadku nieobecności osób uprawnionych do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej wyliczonej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem co najmniej jednodniowego uprzedzenia o planowanej nieobecności w dni robocze do godz. 15:00.

3.      Dzień zgłoszenia nie jest liczony jako odpis.

4.      Przewidywane nieobecności należy zgłaszać do Intendenta szkoły osobiście, drogą telefoniczną (91) 421 50 50 wew. 25 lub mailową sp14@miasto.szczecin.pl

5.      Rezygnację z korzystania z posiłków należy zgłosić do Intendenta szkoły w terminie do jednego tygodnia poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rezygnacja z korzystania z posiłków.

 

Zwolnienia z opłat

§ 6

1.      Dyrektor szkoły może udzielić zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie  przez ucznia z posiłków  wydawanych w stołówce szkolnej:

1)   w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia;

2)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

2.        Zwolnień, o których mowa w ust. 1, dyrektor może udzielić w sytuacji, gdy posiłki wydawanych w stołówce szkolnej nie są dofinansowywane w ramach pomocy społecznej.

3. Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkoły / innej jednostki oświatowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.      Przy rozpatrywaniu wniosku o zwolnienie z opłat konieczne jest uwzględnienie w szczególności zaświadczenia z instytucji społecznej, w której o pomoc ubiegał się uprawniony (uczeń, rodzic lub prawny opiekun ucznia) oraz złożenie innych dokumentów lub opinii – wymaganych przez dyrektora szkoły - potwierdzających trudną sytuację materialną lub losową ucznia.

   

Postanowienia końcowe

§ 7

Pozostałe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły.

§ 9

Regulamin obowiązuje od 1.10.2018 r.

§ 10

Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje dyrektor szkoły.

                                                                  …………..…………………..                             

                                                                                   /dyrektor szkoły/                                                                                                   

Uzgodniono z organem prowadzącym

  ……………………………..

             /organ prowadzący/ 


 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie